Zwiebelschnitzel

Zwiebelschnitzel

Zwiebelschnitzel

7,40 €

mit Pommes.